Persondata-politik

Politik for persondata for Wellings Landsbymuseum

Wellings Landsbymuseum lægger i sin behandling af personoplysninger vægt på principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Det er et selvstændigt mål, at det skal være trygt at færdes på Wellings Landsbymuseums hjemmeside, ligesom det skal være trygt at medvirke som frivillig eller som støttemedlem af Wellings Landsbymuseum.

Politik for persondata beskriver, hvorledes vi som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger, så vi overholder databeskyttelsesforordningen også benævnt ‘GDPR’.

Indsamlingen og behandlingen af personoplysninger er i hvert enkelt tilfælde begrænset til det, der er nødvendigt for at opfylde det pågældende formål. Tilsvarende skal der være fuld gennemsigtighed i forhold til, hvilke personoplysninger Wellings Landsbymuseum har adgang til, og hvorledes disse oplysninger behandles, opbevares og slettes.

Vi indsamler og behandler alene de oplysninger, som vi har modtaget direkte for dig. Skulle vi undtagelsesvis have brug for at indsamle personoplysninger fra offentlige registre f.eks. telefon- og adresseoplysninger, vil vi orientere dig om indsamlingen heraf.

Fortegnelsen over støttemedlemmer af Wellings Landsbymuseum vil være kendt af museets bestyrelse, der vil opbevare og behandle disse oplysninger personligt og fortroligt. Tilsvarende vil mails fremsendt mellem bestyrelsesmedlemmer ikke indeholde personoplysninger, med mindre at mailen er krypteret.

Opbevaringen af persondata finder sted i overensstemmelse med gældende lovregler for området. Bogføringsloven tilsiger en opbevaringspligt på 5 år, hvilket også omfatter ansættelseskontrakter, kontrakter med leverandører o.l.

Persondata vil kun blive videregivet til skattemyndighederne og andre myndigheder, hvor dette er et lovkrav. Der er/vil blive indgået databehandleraftale, såfremt persondata behandles af tredjeperson, således at alle oplysningerne behandles i henhold til lovgivningen.

Efter udløbet af opbevaringspligten på 5 år vil alle personoplysninger blive slettet, med mindre dette måtte være retsstridigt.

Personoplysninger fra støttemedlemmer af Wellings Landsbymuseum vil blive slettet umiddelbart efter medlemskabets ophør, med mindre der foreligger lovkrav om længere opbevaringspligt f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Er der afgivet en samtykkeerklæring, vil en sådan kunne trækkes tilbage. Sker dette, vil de pågældende persondata straks blive slettet, med mindre der foreligger en retslig forpligtelse til fortsat opbevaring.

Persondata fra henvendelser, der ikke lovmæssigt skal registreres, vil blive slettet umiddelbart efter henvendelsen.

Som registreret person har du en række rettigheder, bl.a.:

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

3. Ret til sletning: Du har ret til sletning af oplysninger om dig, med mindre en sådan sletning strider mod lovgivningen.

Den dataansvarlige er Wellings Landsbymuseums forretningsfører, Aase Ravn. Eventuelle spørgsmål om museets datapolitik kan rettes til formanden, forretningsføreren eller den IT-ansvarlige.

Er du utilfreds med den måde, dine persondata behandles på, kan du klage til Datatilsynet, der efterfølgende undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Tilbage