Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Kunsthusets Museums Støtteforening, med binavn WELLINGS LANDSBYMUSEUM. Foreningens hjemsted er Vejen Kommune
§ 2 Foreningens formål er at eje og drive det af afdøde Søren Welling etablerede museum. Han har bygget et landsbymiljø fra omkring år 1900 og deri samlet den tids interiører. Dette skal vedligeholdes og bevares, og ved eventuelle senere udbygninger skal det tilstræbes at bibeholde dette landsbymiljø
§ 3 Som medlemmer af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, efter forudgående henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, såfremt 2/3 af dennes medlemmer stemmer imod en optagelse. I tilfælde af, at bestyrelsen nægter optagelse, kan den pågældende forlange spørgsmålet indbragt for næstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen kan, såfremt den/de pågældende fremsætter skriftlig anmodning herom, bevillige nedsat kontingent for medlemmer, der er pensionister.

Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent betales ved indmeldelsen.

Livsvarigt medlemskab kan opnås ved betaling, en gang for alle af det af generalforsamlingen fastsatte beløb, livsvarige medlemmer eller disses boer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent, hverken ved foreningens ophør eller medlemmets død.

Generalforsamlingen kan beslutte at optage æresmedlemmer, disse er kontingentfrie

§ 4 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen tillige med 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen og kan deltage i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer samt protokolfører.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst tre dages varsel under angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 5 medlemmer er tilstede, samt enten formanden eller næstformanden.

I tilfælde af stemmelighed går bestyrelsesformandens, i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

Protokolføreren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder. Protokollen/Mødereferater henstår til forhandling, evt. godkendelse, senest på næste bestyrelsesmøde.

Prisen for livsvarigt medlemsskab af Museet er fastsat til kr. 800,-.

§ 5 Foreningens regnskab løber fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer til der vælges en ny på generalforsamlingen.

Foreningens formue, bortset fra fast ejendom og samlingerne, skal, bortset fra den for den daglige drift fornødne kassebeholdning, være anbragt i godkendt pengeinstitut

§ 6 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. Marts til 31. Maj. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst 50% af foreningens medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftlig til bestyrelsen kræver det. Såfremt ekstraordinær generalforsamling begæres afholdt af foran anførte antal medlemmer, skal denne afholdes inden en måned fra datoen for modtagelsen af begæringen. Indkaldelse til generalforsamling, med angivelse af dagsorden skal ske med, for ordinære generalforsamlinger et varsel på 14 dage, for ekstraordinære generalforsamlinger med et varsel på 14 dage, enten ved bekendtgørelse i en i området almindelig udbredt ugeavis, for medlemmer bosat udenfor udbredelsesområdet for en sådan ved skriftlig meddelelse.

I indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal angives:

-hvor det reviderede regnskab, der mindst 8 hverdage får generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne, kan gennemgåes.
-hvilke medlemmer af bestyrelsen, der er på valg.
-hvilke medlemmer af bestyrelsen, der er villige til at modtage genvalg.
-at forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender
§ 8 Generalforsamlingen ledes af en af denne udpeget dirigent, denne må ikke være medlem af bestyrelsen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af et tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg til bestyrelse.
6. Registreret revisor vælges af generalforsamlingen.
7. Eventuelt.Afstemning sker skriftlig, såfremt et medlem ønsker det.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen angivne forhandlingspunkter og om ændringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig fremmøde, der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt.

For at være stemmeberettiget på en generalforsamling, kræves at man har været medlem i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen.

Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed, jfr. dog nedefor § 9 og § 10.

Der tilkommer hvert medlem en stemme, uanset om den pågældende er en juridisk eller fysisk person

§ 9 Til ændring af foreningens vedtægter samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer
§ 10 Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 majoritet af foreningens fremmødte medlemmer. Opløsningen skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning af foreningen, skal der på de generalforsamlinger, der vedtager opløsningen, af generalforsamlingen vælges en likvidator, denne skal forestå afhændelsen af foreningens aktiver, betaling af passiver, udarbejdelse af likvidationsregnskab m. m. og træder i bestyrelsens sted. Likvidationen skal ske i samarbejde med revisoren. Foreningens formue, efter at samtlige passiver er betalt, herunder honorar til revisor og likvidator, skal, når likvidationen er afsluttet tilfalde Vejen Kommune, alene til fremme af turisterhvervet i Vejen Kommune
§ 11 Foreningen forpligtiges ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til, at foretage de for den daglige drift nødvendige betalinger. Til køb eller salg af fast ejendom eller pantsætning af sådanne kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.

I tilfælde af foreningens opløsning jfr. § 10, tegnes denne af de på generalforsamlingerne udpegede likvidator.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviles ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på generalforsamlingerne 14.12.1998. – 17.05. 2001. – 16.05. 2002 og 06.05.2010